Vendos kodin e kuponit nga ICTSLab.

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

Moduli Scratch

Mundësojini fëmijës suaj të hedhë hapat e parë në botën e kodimit me kursin e Scratch. 

Çfarë do të përfitojnë fëmijët tuaj:

  • Regjistrime video dhe slide që shkarkohen për çdo orë mësimore
  • Konsultim të drejtpërdrejtë me mësuesit gjatë orëve të punës
  • Raporte të ecurisë mujore dhe certifikime individuale
  • Njohuri dhe aftësi themelore të programimit
  • Aftësi për të krijuar projekte në mënyrë individuale
  • Zhvillim të të menduarit kritik dhe aftësive problem zgjidhëse